T1

DOMENIUL EXPERENTIAL OM SI SOCIETATE (JOC DIDACTIC). ACTIVITATEA DE SOCIALIZARE

Jocul „De-a călătoria cu…(tramvaiul, autobuzul, trenul)

SCOPUL: fixarea cunoştinŃelor privind unele acŃiuni şi deprinderi în legătură cu folosirea diferitelor mijloace de locomoŃie de către călători .Deprinderea copiilor să cedeze locul adulŃilor.  Obiective de referinŃă:să execute corect în calitate de călător toate acŃiunile implicate de călătoria cu mijloacele de locomoŃie în comun (să-şi cumpere bilet de călătorie , să urce pe o anumită uşă şi să coboare pe alta, să-şi perforeze biletul de călătorie, să se poarte politicos şi disciplinat).
RESURSE DIDACTICE: bani (de carton), bilete, compostor, geamantane.
DESFĂŞURAREA JOCULUI
Cadrul didactic împreună cu copiii vor aşeza scaunele imitând tramvaiul, autobuzul sau tre-
nul (în compartimente şi vagon). Se vor fixa cele câteva roluri: casier, controlor, vatman (şofer, mecanic). Propunătorul va interpreta rolul de ghid pentru a da explicaŃii cu privire la locurile pe unde trece în traseul
fixat. În desfăşurarea fiecărui gen de călătorie se va urmări plasarea corectă a momentului şi a  locului de unde se cumpără biletele:
- la tramvai şi autobuzele din oraş, de la oricare ghişeu de bilete din staŃii;
- la autobuz, în cazul unei călătorii ce depăşeşte limitele localităŃii, de la şofer, taxator
sau de la casierul din autogară;
- la tren, la ghişeul de bilete din gară.
În cursul călătoriilor vor fi introduse unele activităŃi specifice:
- în tren: aşezarea geamantanului, lectura revistelor, cărŃilor, luarea gustării, prezentarea
biletelor la control;
- în autobuz: lectura ziarului, a revistei.
REGULILE JOCULUI:

Regulile de comportare vor fi reamintite fiecare la momentul potrivit. Se va insista în cazul călătoriei cu trenul ca să nu coboare nici un copil în staŃiile intermediare, pentru a evita pierde- rea lui. De asemenea, se va putea diversifica acŃiunea jocului introducând roluri diverse: ma- mă, tată, bunici. Se pot, de asemenea, în unele variante propune roluri de persoane care înso- tesc rudele la tren şi în acest caz se pune accentul pe felul în care se face despărŃirea între cei  care pleacă şi cei care rămân, stimulând copiii să-şi interpreteze veridic rolul.  Orice variantă s-ar alege de către propunător accentul trebuie pus pe relaŃiile care se stabi- lesc între cei care călătoresc şi cei care fac parte din personalul de deservire a mijloacelor de locomoŃie. 

R1