pub 19

6 OBIECTIVELE PEDAGOGICE PENTRU DISCIPLINA METODICA CUNOAŞTERII MEDIULUI PREŞCOLAR

În metodologia de aplicare a noului Curriculum pentru învǎţǎmânt preşcolar, obiectivele pedagogice sunt menţionate pe domenii experienţiale. Obiectivele pedagogice reprezintǎ  enunţuri cu caracter finalist, anticipativ, care urmǎresc o intenţie pedagogicǎ, un rezultat aşteptat printr-o schimbare a personalitǎţii copiilor. În funcţie de gradul de generalizare şi complexitate a obiectivelor didactice, putem diferenţia 3 categorii: Obiective generale traduse curricular în obiective cadru (O.C.); Obiective intermediare traduse curricular în obiective de referinţǎ (O.R.); Obiective concrete traduse curricular în obiective operaţionale. În cadrul domeniului ştiinţe pot fi recunoscute 3 obiective cadru existente şi în programele anterioare de cunoaşterea mediului: O.C.1 – dezv. capacitǎţilor de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurǎtor, precum şi stimularea curiozitǎţii pentru investigarea acestuia; O.C 2 – utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor  fenomene din naturǎşi din mediul înconjurǎtor apropiat; O.C.3 – formarea şi dezv. unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurǎtor în vederea educǎrii unei atitudini pozitive faţǎ de acesta. Metodologia de aplicare a noului plan de înv. Cuprinde şi un al patrulea O.C: O.C.4 – dezv. capacitǎţilor de observare şi stabilire de relaţiicauzale, spaţiale şi temporale. Aceste O.C. au un înalt grad de generalitate şi complexitate şi se întind pe durata întregului ciclu preşcolar. Fiecǎrui O.C. îi corespund unul sau mai multe O.R. 1.1.sǎ cunoascǎ unele elemente componente ale lumii înconjurǎtoare (diferite obiecte, apa,aerul, pǎmântul, focul etc.) precum şi interdependenţa dintre acestea; 1.4. – sǎ cunoascǎ corpuri cereşti şi vehicule cosmice; 2.1. – sǎ comunice impresii, idei, pe baza observǎrilor efectuate; 3.1. – sǎ manifeste disponibilitate în participare la acţiunile de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite; 3.2. – sǎ aplice norme de comportare specifice asigurǎrii sǎnǎtǎţiişi protecţiei omului şi naturii; 4.1. – sǎ înţeleagǎ raporturi cauzale între acţiuni, fenomene, procese prin observare şi realizare de experimente. Obiectivele operaţionale (concrete) vizeazǎ performanţe de învǎţare ale copiilor. Sunt proiectate de educator, în concordanţǎ cu elementele de conţinut, prin derivarea O.R., resursele umane şi materiale contextuale ale grupei de copii, ale grǎdiniţei, ale comunitǎţii locale. De mare importanţǎ în direcţionarea ob. Operaţionale  sunt exemplificǎrile de noi comportamente prezentate tabelar în noua metodologie de aplicare a noulu plan de inv preşcolar.

CONŢINUTURILE Activitaţile didactice din învǎţamantul prescolar: Activitatea didacticǎ din învǎţǎmântul preşcolar şi metodologia lor  lǎsând la latitudinea educatoarei conţinuturile, metodele şi formele de organizare a acestei activitǎţi. Aceastǎ strategie de structurare a metodologiei de aplicare a noului plan de inv. Preşcolar este asemǎnǎtoare cu anterioarele structuri ale programelor activitǎţilor comune din grǎdiniţǎ. În noua metodologie, conţinuturile sunt menţionate sugestiv. În noua viziune curricularǎ, programa nu mai poartǎ amprenta unei programe analitice, privitǎ simplist, printr-o înşiruire de conţinuturi, pe grupe limitate de vârstǎ. Conţinuturile nu devin neimportante, dar ele sunt privite mult mai în mare mǎsurǎ ca nişte vehicule, vectori de formare a noilor comportamente, competenţe intelectuale şi relaţionale superioare necesare copilului care trebuie sǎ se adapteze şi sǎ se implice activ într-o societate democratǎ, concurenţialǎ. Luând în considerare cele 3 repere de constituire a noilor programe curriculare din înv. Preşcolar, noile conotaţii ale conţinuturilor şi prezentarea lor sub formǎ de sugestii metodologice, vom sistematiza elemente de conţinut ale activitǎţilor de învǎtǎre din domeniul experienţial Stiinţe/Cun. Mediului. În acest demers de sistematizare, conţinuturile activit de cun a medpot fi cuprinse în urmatoarele domenii de cunoaştere, ce pot fi aplicate în cele 6 teme mari curriculare. Domeniile de cunoaştere specifice Cunoaşterii mediului sunt: OMUL, cu urmǎtoarele repere de conţinut: înfǎţişare (caracteristici, asemǎnare/ deosebiri); îmbrǎcǎminte, încǎlţǎminte; condiţii de viaţǎ, de igienǎ personalǎ/ colectivǎ; activitǎţile omului în familie, la locul de muncǎ, în societate; manifestǎri afective pozitive faţǎ de oameni; comportamente civilizate (morale, estetice etc). NATURA: înfǎţişare (caracteristici, asemanari, deosebiri); elemente primare din naturǎ (apǎ,aer, pǎmânt, foc etc.); clasificarea corpurilor, fenomenelor dupǎ criterii date (mediul geografic, mediul cu/fara viaţǎ, plante, animaleanotimpuri etc.); condiţii de creştere şi dezv. a platelor şi animalelor (îngrijire, foloase, pagube, protecţia mediului); sentimente, comportamente pozitive, individuale şi colective faţǎ de naturǎ şi faţǎ de componentele acesteia. FAMILIA: denumirea; adresa, topografia locului, recunoaştrea împrejurimilor; activitǎţi specifice copilului în familie, în gradiniţǎ şi şcoalǎ, semnificaţia acestor activitǎţi; sentimente, comportamente pozitive individuale şi colectiveîn familie, în gradiniţǎ, şcoalǎ. LOCALITATEA NATALǍ ŞI ŢARA denumirea; elemente locale specifice (de aşezare, relief, obiective socio-culturale, istorice, economice, religioase, etnice); evenimente importante (tradiţionale, culturale, istorice, religioase); sentimente şi comortamente de apartenenţǎ faţǎ de acestea. UNIVERSUL: Pǎmântul- planeta vieţii/noastrǎ; Cosmosul (corpuri cereşti, palnete, Luna, Soarele, stelele); Sentimente şi comportamente pozitive faţǎ de ocrotirea vieţii pe Pǎmânt. DREPTURILE COPILULUI: dreptul de a fi protejat şi de a avea o familie; dreptul la o viaţǎ decentǎ, la îngrijire, educaţie şi instruire, la asistenţǎ medicalǎ; dreptul de a se forma în spiritul înţel;egerii, toleranţei şi pǎcii; dreptul copilului de a aparţine grupului etnic minoritar sau a populaţiei indigene, care sǎ participe la propria religie şi sǎ aibǎ acces la limba maternǎ; dreptul creşterii în siguraţǎ, de a fi respectat p[entru gândurile şi ideile sale.

pub 8

pub 16