pub 19

4 COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

                                  Reuşita întregii activităţi din grădnită este conditionată de personalitatea educatoarei. Ea este, dincolo de familie, cel mai puternic model pentru copil. Personalitatea educatoarei poate fi sintetizată astfel: are o mare dragoste faţă de copii şi problemele lor; are o pregătire piho-pedagogică desăvârşită dublată de o cultură generală pe măsură; prezintă disponibilităţi legate de autoinstruire, documentare, cercetare; are spontaneitatea şi capacitate creativă; prezintă deprinderi de îmbinare a teoriei cu practica, deprinderi ridicate până la nivelul de măiestrie pedagogică. Toate aceste însuşiri piho-comportamentale care asigură îndeplinirea cu succes a activităţii didactice se cunosc în literatura de speialitate ca aptitudini pedagogice. Acestea începs să se formeze încă din perioada de pregătire iniţială şi se vor desăvârşi pe traseul experienţei didactice, adică pe traseul formării contiue a educaţie formale. Aptitudinile pedagogice vizează mai multe competenţe şi capacităţi corespunzătoare: competenţa de specialitate (ştiinţifică) presupune: apacitatea de informare, selectare şi interpretare/ manipulare a noilor cunoştinţe legate de cunoaşterea mediului şi ştiinţe ale naturii; capacitatea de implementare a noilor achiziţii ştiinţifice; capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică. competenţa pshopedagogică ce presupune: capacitatea de înţelegere a univesrului interior al copilului şi de a lua măsuri în funcţie de particularităţile de vârstă şi de dezvoltare psiho-somatică în demersul instructiv-educativ; capacitate empatică; capacitatea de a evalua gradul de dificultate a unor conţinuturi; capacitatea de accesibilizare a informaţiei (conţinutul didactic); tact pedagogic. competenţa psiho-socială se referă la relaţia dintre grădiniţă şi celelalte structuri ale comunităţii locale (şcoală, familie, alte instituţii de formare şi educaţie non-formală: muzee, centre de cercetare etc.) Aceasta vizează: capacitatea de a stabili uşor relaţii cu copiii, cu adulţii, cu alte persoane ale vieţii socio-culturale; adaptarea la roluri diverse capacităţi de utilizare a autoritţii, uşurinţă în varierea raportului libertate/ autoritate în funcţie de obiectivele vizate. competenţa metodică a cd presupune: capacitatea de proiectare şi realizare optimă (flexibilă, personalizată) a demersului didactic din grădiniţă; capacitatea de a organiza copiii în raport cu sarcinile instruirii/ educării; capacitatea de a statorinici relaţia de cooperare, un climat adecvat în grupul de copii; capacitatea de a motiva, de a trezi interesul, de a orienta, de a lua decizii în funcţie de situaţie.

pub 8

pub 16